Nieuws

Vleermuis onderzoek Schollebos Juli 2020

Beste betrokkenen,

 

De visie van het Schollebos wordt volgende week behandeld in de raad. Zoals jullie weten is het nog steeds de ambitie om zo snel mogelijk fysiek aan de slag te gaan in het Schollebos en de visie stap voor stap te gaan verwezenlijken.

 

Om dit te doen met respect voor de natuur moeten we onder andere meer inzicht krijgen in de vleermuizen. Op dit moment zitten we nog in de “kraamperiode” van de vleermuizen en daarom wordt er momenteel in de avond/nacht onderzoek gedaan naar de vleermuizen door bureau Eco-niche uit Leiden. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om straks te plannen hoe we de werkzaamheden in het Schollebos gaan faseren en geeft het informatie over waar we bij de voorbereiding en uitvoering extra moeten letten op de mogelijk aanwezige vleermuizen.

 

Dus mochten jullie in de avond/nacht mensen in het Schollebos zien struinen, dan zijn het mogelijk de onderzoekers met hun bat detector.

08-07-2020  

De toekomst van het Schollebos-juni-2020

Zie:

 

https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/de-toekomst-van-het-schollebos

 

29-06-2020  

Nieuwsbrief Schollebos

De nieuwsbrief Schollebos is te vinden op:

 

https://nieuwsbrief.capellebouwtaandestad.nl/t/d-l-mklaa-jugjrdujr-b/

 

19-06-2020  

Update Schollebos april 2020

Beste stakeholders van het Schollebos project,

 

Nogmaals dank voor jullie enthousiaste reacties en jullie input op de eerste conceptvisie! Wij zijn blij met de bevestiging dat jullie de verzamelde input duidelijk terugzien. Naar aanleiding van jullie feedback hebben wij een aantal aanpassingen gemaakt. Een aantal andere opmerkingen worden later verwerkt in het beheer- en actieplan. Gelukkig waren er geen drastische veranderingen nodig, maar jullie input was zeker heel waardevol.

Wij hebben een kort verslag gemaakt van jullie feedback. Hier hebben we niet alle kleine details in benoemd, maar vooral de hoofdlijnen omschreven. Zie het verslag in de bijlage. Hebben jullie nog opmerkingen en/of vragen naar aanleiding van dit verslag dan horen wij dat graag.

Na onze gezamenlijke aanpassingsronde, heeft afgelopen dinsdag 21 april de (online) presentatie voor het college plaatsgevonden. Ook zij zijn enthousiast over de nieuwe visie van het Schollebos. Over het algemeen kregen we complimenten over voor het document. Uit deze bespreking zijn een aantal zaken gekomen die wij verder gaan onderzoeken en/of detailleren. Het gaat hierbij onder andere om:

  • De onderbouwing van de basisprojecten (noodzakelijk uit te voeren onderdelen) en de wensprojecten (technisch niet noodzakelijk, maar voor sociale samenhang rondom het beheer/gebruik wel wenselijk);
  • Het onderzoek van de verplaatsing van de kinderboerderij en communicatie met de kinderboerderij;
  • De inzet van een parkwachter en/of handhaving;
  • Het gevolg van natuurvriendelijk beheer in het kader van de Wet natuurbescherming en de gevolgen daarvan voor recreatie en evenementen in de toekomst.

 

Wij gaan nu dan ook aan de slag om deze laatste puntjes op de i te zetten. Daarna zijn wij ervan overtuigd dat er een mooie visie voor het Schollebos ligt om aan de bewoners van de gemeente te kunnen laten zien en voor te leggen voor politieke behandeling. Door de coronamaatregelen zijn we nog in overleg hoe we het inzagemoment voor de burgers op gaan pakken. Hierover wordt iedereen geïnformeerd in een nieuwsbericht dat vandaag verstuurd wordt. Jullie mogen natuurlijk ook meelezen in deze versie. De thema-avond van 13 mei over de visie van het Schollebos komt ook te vervallen en de betrokken raadsleden gaan we ook op een andere manier betrekken.

 

Bij vragen, bel of mail gerust.


Hartelijke groet,

 

Linde Nouwens

 

Linde Nouwens

06-05-2020

4 juni 2020
In overleg met de gemeente is besloten de buurtbijeenkomst van 4 juni niet door te laten gaan vanwege Covid-19.
#staysafe
05-05-2020  

WOPs 20 jaar

DeWOP’s jubileren

 

Rond de eeuwwisseling werd in onze stad gekozen voor het model van de wijkoverlegplatforms(WOP).

Een aantal vrijwilligers uit de wijk bemoeide zich in verschillende werkgroepen met specifieke onderwerpen zoals groen, activiteiten, verkeer en buitenruimte.

Uit hun midden werden mensen afgevaardigd naar het Dagelijks Bestuur (DB) van dat WOP.

Kwartaalgewijs werd er een wijkvergadering uitgeschreven, werd deze voorgezeten door de ambtelijke wijkcontactfunctionaris en zaten de zalen bomvol.

 

Missende aansluiting

Gaandeweg verflauwde de wijkaandacht voor deze bijeenkomsten, omdat ze te vaak verheven werden tot een klachtenstroom overkleine zaken, meestal zich afspelend in de buitenruimte.

Dat veranderde snel toen na een aantal jaren tal van zaken anders georganiseerd werd: de lerende organisatie.

 

Invloedrijkere directe participatie

Inmiddels 20 jaren verder bepaalt het wijkbestuur de agenda, zit het wijkbestuur de vergaderingen voor en heeft het wijkbestuur verregaand (on)gevraagd gekwalificeerd adviesrecht gekregen.

De WOP-avonden worden weer beleefd als leuk, betrokken en uiterst informatief. Aan de gemeentelijke en ondersteunende zijde is ook veel veranderd.

Elk WOP heeft nu zijn eigen wijkwethouder en vindt het steun en ondersteuning bij een buurtcoach eneengebiedsregisseur.

Dat de WOP-bijeenkomsten weer veel publiek trekken heeft ook van doen met een andere opzet.

Geen bijeenkomsten meer om te klagen en enkel te vragen, dat is nu op een andere wijze georganiseerd, maar vooral om samen zaken op te pakken.

Er zijn presentaties of specifieke onderwerpen die in de stad, in de wijk of actueel zich voordoen, met leuke korte voordrachten van deskundigen en wijkbewoners.

 

Opgavegericht werken

Ook wordt in dit soort wijkbijeenkomsten verslag gedaan vanuit opgaveteams (OT).

Sinds november 2018 werken op basis van gelijkwaardige participatie wijkpartners zoals Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle, politie, Economisch Netwerk Capelle, Centrum voor Jeugd en Gezin en corporatie Havensteder samen met enkele wijkvertegenwoordigers.

Per wijk wordt gewerkt aan drie tot vijf opgaven, die eindig moeten zijn.

Slagen uitkomsten vanuit de OT’s dan worden ze fysiek gerealiseerd of beleidsmatig geïmplementeerd.

Voorbeelden hiervan zijn eenzaamheidbestrijding onder jong en oud annex ontmoeting, tegengaan schooluitval, aanpak vervuiling buitenruimte, zorg voor goede huisvesting, ontwikkeling recreatiegebied, zorg om omgeving winkelcentrum, etc.

Alle zeven wijken zijn actief.

Veel successen zijn reeds behaald.

Zo zijn er zogeheten Huizen van de Wijk (Schenkel, Schollevaar, Middelwatering, Fascinatio en Oostgaarde) gekomen, is er een Alliantie tegen Eenzaamheid gekomen, is de Wijngaard Sjatoo 010 in aanleg, komt er een prachtig vijvergebied dat buurtcentrum Knop-Op en Dierenweide op de grens van Capelle-West en ’s-Gravenland met elkaar verbindt en volgt in enige mate revisie op parkeerbeleid in enkele wijkdelen.

 

Pandemische invloedop meedoen

Het Coronavirus gooit wat roet in het eten inzake degoed bezochte, levendigeparticipatiebijeenkomsten, die momenteel in kleiner verband digitaal plaatsvinden.

Nagedacht wordt nu over de doorgang van deze vergaderingen, waarbij wel 30 tot 150mensen kunnen aansluiten en meeluisteren, die anders naar de vergadering toegekomen zouden zijn.

Er ligt een uitdaging voor om dit goed te organiseren.

Tijd voor creatieve, waardevolle veranderingen en aanpassingen in omgang en participatie.

Samen sterk, maar met het huiselijk ophokken en niet kunnen bezoeken van directe naasten is duidelijk een onmachtige onbalans blootgelegd.

 

Breder financieel perspectief

Wat verder ook veranderd is, is dat crowdfundingplaatsvindt via de site www.MaakCapelle.nl en er een financieel beroep gedaan kan worden op het Denk en Doe Mee Fonds!

Hiermee kunnen leuke buurtinitiatieven ondersteund worden, waarbij voornamelijk het WOP DB, maar ook Welzijn Capelle, de Van Cappellenstichting en Havensteder naast particulieren en de bewoners zelf kunnen optreden als sponsor van een activiteit.

 

Jubilerend

Dit jaar bestaan de WOP’s 20 jaren, een bijzonder moment.Capelle loopt hierbij vaak voorop, wat betreft de hoeveelheid en diversiteit aan participatievormen.

Dat was ook de reden dat Capelle afgelopen jaar gastheer was van het grote LPB-congres.

Uit heel Nederland kwamenhonderdenburgemeesters, wethouders en wijkmanagers naar dit driedaagse festival van het Landelijk Platform Buurt-en wijkgericht werkenin ‘t Isalatheaterkijken.

Hoe Capelle zoveel moois organiseert rondom de WOP’s, in het hart van de wijken en hun buurtschappen.

 

Op de Capelse maat

Alom inspirerend en bij BiZa (’t Ministerie) wordt nu nagedacht over ‘wijkdragers’, ‘buurtdeals’ met een dito stevige wijkagenda.

Verandering voor stad Capelle aan den IJssel?

Een jubileum in stilte, in een buitengewoon ongemakkelijke periode, waarbij raadsleden en gebiedsregisseurs samen met hun portefeuillewethouder de afgelopen periode kritisch onder de loep zullen nemen.

Juist over die zaken,waar Nederland stilaan warm voor loopt.

Het is dan fijn om te ervaren hoe vol overgave wijkpartners zoals Havensteder en ook steeds meer betrokken huurderszich inzetten voor die algehele leefbaarheid. Capelle aan den IJsselmooie stad, met WOP’senopgaveteams.

Samen sterk, jazeker.

 

Meer info op: www.capelleaandenijssel.nl, www.capelsewijken.nl, www.maakcapelle.nlof denkendoemeefonds@capelleaandenijssel.nl

 

Werner Karsten

Gebiedsregisseur

02-05-2020  

Capelse Vrijheidsboom

Bouw mee aan de Capelse Vrijheidsboom:

 

https://75jaarvrijheidcapelle.nl/?fbclid=IwAR3FjDXansbsPNOgBDGVwbleoZJ7Nn73szXa8YXhMjqx2x1c15j-oC8cij8

 

Capelsevrijheidsboom

29-04-2020  

Voortgang Schollebos 2-4-2020 en uistlag enquette

Beste stakeholders van het Schollebos-project,

 

Nog even een extra bericht van ons. We hebben zojuist de resultaten van de enquête geplaatst op de website van het Schollebos. De komende uren/dagen wordt dit resultaat gedeeld via sociale media en ook in een persbericht dat naar de kranten gaat.

 

Bijgaand de link naar de website.

 

https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/de-toekomst-van-het-schollebos

 

Nogmaals dank voor jullie inzet om de enquête te verspreiden. Het heeft zeker geholpen in het succes qua respons!

 

Hartelijke groet,

 

Linde Nouwens

Linde Nouwens

02-04-2020  

Welzijn Capelle Helpt

Welzijn_Capelle_Helpt

27-03-2020  

Gevolgen Coronamaatregelen voor Schollebos visie

Beste betrokkene bij het Schollebos-project,

 

De afgelopen weken hebben we met zijn allen hard gewerkt aan de plannen voor de toekomst van het Schollebos. In dit project heb ik al een aantal keer in verschillende momenten benadrukt dat de wereld buiten het project ook niet stil staat. Dat ondervinden we nu allemaal. Door het Coronavirus zijn de meesten van ons thuis en vermijden we sociale contacten. De adviezen van het RIVM leiden er toe dat we allemaal zoveel mogelijk thuis zijn.

 

Ook ik, de medewerkers van de gemeente Capelle aan den IJssel en mijn collega’s bij Kragten zijn grotendeels thuis aan het werk. Hierdoor is het afstemmen van de visie voor het Schollebos wat lastiger en bewerkelijker dan normaal en dat merken we in de voortgang. Zeker met de strakke planning die we hebben voor het project, is het een uitdaging om de behandeling in de voorjaarsnota te halen. We willen graag proberen die planning toch te realiseren, maar dat houdt wel wat in voor ons als projectteam vanuit de gemeente, Kragten en jullie als kerngroep. We vinden het erg belangrijk dat het eindresultaat veel draagvlak onder de Capellenaren krijgt. We zien jullie bijdrage daarin als een van de belangrijke pijlers om de toekomst van het Schollebos goed vast te leggen. We hopen door het inzetten van digitale communicatiemiddelen en het versturen van nieuwsbrieven dat, ondanks de beperkingen die we nu allemaal hebben, alsnog te kunnen realiseren.

 

De afstemming van komende vrijdag gaat daardoor niet door. We gaan proberen de planning wat anders in te richten en zo het tijdverlies dat wij oplopen met de beperkingen door het Coronavirus goed te maken, en zo wat extra schrijftijden afstemmingstijd te “kopen”. Dat houdt in dat we niet aanstaande woensdag, maar donderdag 9 april jullie de conceptvisie aanreiken. We willen op maandag 13 en dinsdag 14 april met een digitale overlegruimte die de gemeente beschikbaar heeft, jullie de gelegenheid bieden om toch een soort van face-to-face (met camera en microfoon) jullie feedback te geven op de conceptvisie. Hiervoor volgt nog een schema waarin we overlegblokken gaan aanleveren die jullie kunnen “boeken”. Mocht het niet mogelijk zijn om op deze manier elkaar te zien, dan kunnen we altijd nog bellen.

 

Ook de inloopbijeenkomsten die gepland staan over twee weken in het Pannenkoekenhuis gaan niet door.  We willen deze stap zeker nog zetten, maar dan via de digitale weg. Ongeveer 1.400 mensen hebben de enquête ingevuld dus er is volop betrokkenheid! Van deze mensen hebben ruim 600 mensen zich aangemeld voor de nieuwsbrief. En ook meer dan 100 mensen hebben hun gegevens achter gelaten omdat ze interesse hebben in het doen van vrijwilligerswerk in het Schollebos.

 

Mochten jullie over het project en de planning in de tussentijd vragen hebben, dan ben ik bereikbaar per e-mail en liefst nu via mijn mobiele werknummer: 06-55 37 09 75.

 

Ik hoop jullie allemaal over een tijdje weer in goede gezondheid te kunnen treffen!

 

Hartelijke groet,

 

Linde Nouwens

23-03-2020  


Meer Nieuws? Bekijk ons archief