Actueel Nieuws

Voortgang Schollebos 2-4-2020 en uistlag enquette

Beste stakeholders van het Schollebos-project,

 

Nog even een extra bericht van ons. We hebben zojuist de resultaten van de enquête geplaatst op de website van het Schollebos. De komende uren/dagen wordt dit resultaat gedeeld via sociale media en ook in een persbericht dat naar de kranten gaat.

 

Bijgaand de link naar de website.

 

https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/de-toekomst-van-het-schollebos

 

Nogmaals dank voor jullie inzet om de enquête te verspreiden. Het heeft zeker geholpen in het succes qua respons!

 

Hartelijke groet,

 

Linde Nouwens

Linde Nouwens

02-04-2020  

Welzijn Capelle Helpt

Welzijn_Capelle_Helpt

27-03-2020  

Gevolgen Coronamaatregelen voor Schollebos visie

Beste betrokkene bij het Schollebos-project,

 

De afgelopen weken hebben we met zijn allen hard gewerkt aan de plannen voor de toekomst van het Schollebos. In dit project heb ik al een aantal keer in verschillende momenten benadrukt dat de wereld buiten het project ook niet stil staat. Dat ondervinden we nu allemaal. Door het Coronavirus zijn de meesten van ons thuis en vermijden we sociale contacten. De adviezen van het RIVM leiden er toe dat we allemaal zoveel mogelijk thuis zijn.

 

Ook ik, de medewerkers van de gemeente Capelle aan den IJssel en mijn collega’s bij Kragten zijn grotendeels thuis aan het werk. Hierdoor is het afstemmen van de visie voor het Schollebos wat lastiger en bewerkelijker dan normaal en dat merken we in de voortgang. Zeker met de strakke planning die we hebben voor het project, is het een uitdaging om de behandeling in de voorjaarsnota te halen. We willen graag proberen die planning toch te realiseren, maar dat houdt wel wat in voor ons als projectteam vanuit de gemeente, Kragten en jullie als kerngroep. We vinden het erg belangrijk dat het eindresultaat veel draagvlak onder de Capellenaren krijgt. We zien jullie bijdrage daarin als een van de belangrijke pijlers om de toekomst van het Schollebos goed vast te leggen. We hopen door het inzetten van digitale communicatiemiddelen en het versturen van nieuwsbrieven dat, ondanks de beperkingen die we nu allemaal hebben, alsnog te kunnen realiseren.

 

De afstemming van komende vrijdag gaat daardoor niet door. We gaan proberen de planning wat anders in te richten en zo het tijdverlies dat wij oplopen met de beperkingen door het Coronavirus goed te maken, en zo wat extra schrijftijden afstemmingstijd te “kopen”. Dat houdt in dat we niet aanstaande woensdag, maar donderdag 9 april jullie de conceptvisie aanreiken. We willen op maandag 13 en dinsdag 14 april met een digitale overlegruimte die de gemeente beschikbaar heeft, jullie de gelegenheid bieden om toch een soort van face-to-face (met camera en microfoon) jullie feedback te geven op de conceptvisie. Hiervoor volgt nog een schema waarin we overlegblokken gaan aanleveren die jullie kunnen “boeken”. Mocht het niet mogelijk zijn om op deze manier elkaar te zien, dan kunnen we altijd nog bellen.

 

Ook de inloopbijeenkomsten die gepland staan over twee weken in het Pannenkoekenhuis gaan niet door.  We willen deze stap zeker nog zetten, maar dan via de digitale weg. Ongeveer 1.400 mensen hebben de enquête ingevuld dus er is volop betrokkenheid! Van deze mensen hebben ruim 600 mensen zich aangemeld voor de nieuwsbrief. En ook meer dan 100 mensen hebben hun gegevens achter gelaten omdat ze interesse hebben in het doen van vrijwilligerswerk in het Schollebos.

 

Mochten jullie over het project en de planning in de tussentijd vragen hebben, dan ben ik bereikbaar per e-mail en liefst nu via mijn mobiele werknummer: 06-55 37 09 75.

 

Ik hoop jullie allemaal over een tijdje weer in goede gezondheid te kunnen treffen!

 

Hartelijke groet,

 

Linde Nouwens

23-03-2020  

Project Schollebos verslag 4 feb 2020

4 februari 12:00 heb ik een kennismakingsgesprek gehad met Linde Nouwens (ontwerp- en ingenieursbureau Kragten).

Mijn taak en inbreng als vertegenwoordiger WOP Oostgaarde zie ik als doorgeefluik informatie aan bewoners van Oostgaarde.

Het viel me op dat er weinig of niets in de media werd gemeld van het plan om 53% van de bomen in het Schollebos te kappen.

Hierin zal verandering plaatsvinden waarbij alle WOP's een rol kunnen spelen. Alle WOP's zijn inmiddels benaderd.

Momenteel verkeert het project in voorbereidende fase en een duidelijke visie, wat er met het Schollebos moet gaan gebeuren, moet vòòr de voorjaarsnota gereed zijn.

Pas als de raad, tijdens de voorjaarsnota, een besluit heeft genomen zullen de uiteindelijke werkzaamheden starten, daarbij rekening houdend met regelgevingen (o.a. broedseizoen).

Verwacht dat het een lang traject (jaren) zal worden en is afhankelijk van de wensen en financiële

middelen.

Gepoogd zal worden om veel werkzaamheden in het na- en winterseizoen te laten plaatsvinden.

Ik heb, aan de hand van reacties van bewoners, aangegeven dat men wenst dat de jaarlijkse evenementen (zo als dag van het park etc) doorgang blijven vinden en de wens betere verlichting van de paden die het bos doorkruisen.

Op korte termijn zullen er bijeenkomsten, z.g. Werkplaats Visievorming Schollebos, worden gehouden voor vertegenwoordigers van de belangenverenigingen.

Deze zullen plaatsvinden op 10 februari van 18:30-22:00 en op 12 februari van 16:00-22:00 in het

gemeentehuis

Tijdens het kennismakingsgesprek heb ik aangegeven dat ik gedurende de zomermaanden (april tot eind september) niet, of minder, beschikbaar ben voor deelname bijeenkomsten maar wel bereikbaar ben en graag geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen.

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen zich nog opgeven bij secretariaat@kragten.nl

Leo

5 februari 2020

ps: inmiddels contact gezocht met de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel die op de

hoogte is en vertegenwoordigd is in het project.

 

05-02-2020  

Quick scan Capelle aan den IJssel

 

Het gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel willen graag recht doen aan de breed gevoelde wens van haar inwoners om actief mee te denken, mee doen en mee beslissen.

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? En vindt u dat u als Capellenaar voldoende kan meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wil?
En heeft u nog suggesties voor verbetering?

Om antwoord te krijgen op bovengenoemde vragen is de Quick Scan Lokale Democratie, een online-vragenlijst, ontwikkeld, die u via onderstaande link kunt invullen.

https://www.quickscanlokaledemocratie.nl/…/quick-scan-lokal…

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan, om later verder te gaan. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport met een aantal aanbevelingen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 1 maart.

Het rapport met aanbevelingen maken wij voor de zomer bekend via de gebruikelijke communicatiekanalen zoals de gemeentelijke informatiepagina in de IJssel- en Lekstreek, nieuwsbrief, website en Twitter. Ooklaten we u weten met welke aanbevelingen het gemeentebestuur aan de slag gaat. Het rapport gebruiken we om samen te werken aan een nog betere lokale democratie.

Kunt u deze vragenlijst ook doorsturen naar de overige leden van uw WOP-bestuur en achterban?

Het gemeentebestuur dankt u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Namens het gemeentebestuur,

mr. P. Oskam, burgemeester

03-02-2020  

Bewonersbrief Dalenbuurt Oost 2020

Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden in de wijk vindt u onderstaand een update van de gemeente over de werkzaamheden Dalenbuurt-Oost.

 

-

Dalen1

-

Dalen2

-

Dalen3

15-01-2020  

Notulen WOP buurtbijeenkomst 14 november 2019

Notulen WOP bewonersbijeenkomst Oostgaarde.

Datum 14/11/2019

Aanvang 19.30

Locatie: De Oosterkerk, Vallei 2.

 

Inloop met Marc Wilson en Wijkagent en Handhaving.

 

Opening & mededelingen:

Peter opent de bijeenkomst.

Vermeldt het e mailadres voor de kerstbomenactie:

Kerstbomen.oostgaarde@gmail.com

Er zal een kleine Mutatie op de agenda plaatsvinden.

Bert Heemskerk doet een kort woordje over veiligheid.

Update: wijk Oostgaarde wordt iedere 4 jaar vernieuwd. April is het begin voor een lopend jaar.

De Raad kijkt wat er in de wijk nodig is. Stadsmarinier gevraagd om advies met andere partijen.

specifieke kenmerken voor Oostgaarde:

 1. burgernet uitbreiden en stimuleren, effectief middel meer mensen bereiken en evt pakkans groter. Iemand van burgernet in 2020 bij WOP
 2. ouderen, babbeltrucs (zoals bloedprikken) criminelen worden steeds slimmer. Investeren in trainingen voor ouderen om dit te ondervangen.
 3. ondernemers in Winkelcentrum de Terp. Trainen in herkennen criminaliteit.
 4. SOS on tour specifiek in deze wijk (havensteder, buurtpreventie) op bezoek in de buurt. Flexibele teams die rondlopen begin 2020 organiseren.

 

Vraag vanuit de zaal: ouderen voelen zich relatief veilig in de wijk. bijeenkomst afgelopen dinsdag 12/11 Enquête ingevuld is het een idee om dit te combineren?

Deze periode van het jaar veel deur aan deur verkoop van bijv. oversluiten energiecontract, collectes voor goede doel is natuurlijk een unieke methode om criminaliteit in de hand te werken.

Vraag vanuit de zaal: omgeving de Terp s avonds onveilig (qua gevoel), gaan stadsmarinier en wijkagent geheel in de gaten houden? Cameratoezicht verbeteren wordt aangegeven. AVG is hier van toepassing dus grijs gebied.

 

 

Gemeente over Armoede (Marjan Korsten):

Afdeling samenleving en schuldenbeleid.

Cijfers, aanpak, informatie, mogelijke rol WOP, behoefte vanuit WOP.

armoede = weinig geld en schulden is niet enige. Achterstand op andere terreinen, zoals huisvesting, vrijetijdsbesteding, werkloosheid. opleidingsniveau, gezondheid & welzijn.

omvangrijke problematiek, veel huishoudens in capelle in lagere inkomensgrens.

Minima huishoudens cijfers 2019 (armoedemonitor). in vergelijk tot 2015/2017 is er een lichte daling te zien. 12,5% totaal huishoudens in capelle. verschil tussen Oostgaarde zuid en noord. aantal bijstandsgerechtigden loopt terug, sloop van De Hoven is ook van belang.

kinderen tot 18 jaar in minimahuishoudens is iets afgenomen ivt 2015/2017. Nog steeds verschil Oostgaarde zuid en noord waarvan noord hoger scoort dan zuid.

Aanpak beleid gemeente capelle Budget/beleidskader:

3 V s (voorkomen, verhelpen, verminderen)

4 lijnen: meer preventie en vroegsignalering, meer samenhang en afstemming, versterking schuld aanpak, vergroten betrokkenheid.

www.capelleaandenijssel.nl/geldtips

Hulpverlening, budgetmaatjes. etc

Vreedzame wijk (Isabelle v/d Berg):

Kinder Buurtcoach belang van de kinderen in Oostgaarde.

*Binnenkomer (stellingen voor actieve deelname)

agenda:

*waartoe voeden wij op, wat zien we om ons heen. Verloedering, agressie, antisociaal, meer op individu gericht, normen & waarden. we worden mondiger waardoor respect op een lager pitje komt te staan.

*vreedzame school, democratie leren, vaardigheden meegeven. Micha de Winter heeft onderzoek hierin gedaan, actief burgerschap wet in 2018 aangescherpt

Programma op scholen bestaande uit 5 pijlers.

*vreedzame wijk, empathie, opvoeding vanuit de ouders, taal wijze van spreken onderling. cognitieve vaardigheden.

*stand van zaken Oostgaarde, Purmerhoek ¨gedag zeggen¨ is maar een kleine moeite, maar zo raakt een kind vertrouwd met cognitieve vaardigheden. allemaal dezelfde taal spreken. 3 peilers gerelateerd aan de wijk: sociale vaardigheden, conflicthantering, verantwoordelijkheden. 3 jaar geleden begonnen met vreedzaam.

*afsluiter: wat ga jij doen om de wijk vreedzamer te maken. Gedicht van Remco Moet.

 

Buurtbemiddeling (Pam van Rooijen): Marcel Nanne

 

2de pijler van de wijk, conflicthantering: vraag- wie heeft er al een keer mee te maken gehad. sinds 2005 buurtbemiddeling actief in Capelle. vrijwilligers, problemen zoals geluid, erfafscheiding, vuil etc. cijfers 2018, 150 meldingen 70% positief resultaat. Binnen capelle 17 bemiddelaars.

Marcel vertelt wat over de praktijk , onenigheid in de wijk, thema hoe gaan we met elkaar om. er zijn uiteraard conflict situaties die we behandelen. Persoonlijke benadering in gesprek met de buren.

Als er langs de deur gegaan wordt is ontvangst altijd hartelijk. Altijd extra informatie als je bij meerdere buren informatie inwint. Kunnen niet dwingen.

 

Afsluiting en Peter vraagt of iemand van de Molukse gemeenschap nog iets wilt zeggen.

Nonna van de kerk meldt over situatie in Molukken aardbevingen en nu tsunami. Actie binnenkort gestart vraag: graag helpen. Giro 555.

 

 

 

21.45 Einde bijeenkomst

04-12-2019  

Verslag Wop Bewonersbijeenkomst 16 mei 2019

Verslag: Bijeenkomst 16 mei 2019, 20:00 uur
Locatie: De Oosterkerk,


Hoofdthema: Opgavegericht werken, Extra Oeververbinding


Deelnemers:

Bestuursleden: Peter Bruijnzeels, Melanie Mossink, Wil de Vos, Roelof de Jonge, Jay Gayadin, Henk Dekker Gemeente Capelle: Wethouder Marc Wilson (wethouder), Werner Kasten (gebiedsregiseur), José Middelkoop, Astrid Keerveld (buurtcoach) WOP Facinatio: Rob Verduijn en Jasper Hooikaas Overige bewoners: Kasem Taha; Matthijs Frederiks; Dianne Hensen; Lodewijk van Duuren; Stephan de Vries; Janneke Commerreu; Ria Klatten; Jacqueline Troost; Ben Vaartjes; Valentijn Twisk; Doranne Scheenstra; Conny Scheenstra; Marcus Matitaputty; M. Roggeveen; Kees de Jong; Herman Vos; Corine Koers; Ana Costu; Boudewijn Scheenstra
Avondvoorzitter: Peter Bruijnzeels
Notulen: Henk Dekker


Agenda:
1. Opening,
2. Voorstellen Nieuwe WOP-leden
3. Terugkoppeling 21 feb B&W
4. Opgavegericht Werken
5. Huis van de Wijk
6. Info-Bus
7. Oeververbinding
8. Rondvraag en Sluiting
Afsluitend hapje en drankje

 

     1.Opening

Peter Bruijnzeels opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en licht de agenda toe. Ook verwelkomt hij Dorann Scheenstra die met haar instrumentale begeleider voor enige muzikale inkleuring zorgt.

 

 1. Voorstellen Nieuwe WOP-leden

Peter memoreert dat in de afgelopen periode enkele bestuursleden zich hebben teruggetrokken maar dat er ook, na onze oproep, zich enkele kandidaten hebben aangemeld, te weten: Patrick de Boer, Jay Gayadin en Roelof de Jonge. Patrick kon deze avond niet aanwezig zijn maar is bereid om het secretariaat op zich te nemen. Verder stellen Jay en Roelof zich persoonlijk voor aan de aanwezigen. Er zal een verdere taakverdeling binnen het bestuur worden afgesproken.

 1. Terugkoppeling 21 feb B&W (Werner Kasten)

Op 21 februari heeft er in de wijk (Tweemaster) een bijeenkomst plaatsgevonden met Burgemeester en Wethouder om een beeld te krijgen van wat de wijk Oostgaarde typeert en bewoners bezig houdt.

Enkele punten die naar voren kwamen:

ð      Meer dan 50% van de opmerkingen waren gerelateerd aan de openbare ruimte

ð      Relatie met de Molukse buurt

ð      Verkeersgedrag

De gemeente is voornemens om een terugkoppeling te geven naar de wijk.

Verder gaat José Middelkoop kort in op het punt “openbare ruimte”. Daarin memoreert hij twee opvallende punten:

ð      De Couwenhoek. Hierop zal teruggekomen worden wanneer deze buurt zijn voltooiing nadert.

ð      Handhaving. Er wordt ingezet op meer zichtbaarheid in de wijk. Met name zwerfafval en hondenpoep zijn zaken waar veel ergernis over is.

Peter Bruijnzeels memoreert nog dat er vorig jaar 80.000 bloembollen zijn geplant en dit in de komende jaren zal worden uitgebreid. We kunnen nu al genieten van de bloeiende narcissen en dat zal dan dus in de toekomst het aanzien van de wijk alleen maar verbeteren.

 1. Opgave gericht werken. (Werner Kasten)

Werner gaat kort in op dit onderwerp. Het is de bedoeling dat de aandacht en energie gefocust gaat worden op enkele onderwerpen die door de wijk als belangrijk worden gekwalificeerd. Vooralsnog zijn er drie punten als eerste naar voren gekomen:

 1. Zorg voor de buitenruimte
 2. Eenzaamheid
 3. Jeugd

Er is inmiddels één sessie geweest met een aantal betrokkenen om de punten verder uit te diepen. Zo gauw er vorderingen te melden zijn zullen deze naar de wijk worden teruggekoppeld.


     5.Huis van de Wijk.

In enkele wijken kennen we een zogenaamd “huis van de Wijk”, in feite een plek waar mensen regelmatig terecht kunnen en daarmee een mogelijkheid om iets bij te dragen aan bestrijding van eenzaamheid. Feitelijk had Oostgaarde al een dergelijke faciliteit in de Trefterp doch die is een aantal jaren geleden opgeheven. Toch lijkt er behoefte te bestaan aan een dergelijke voorziening. Er is intussen een start gemaakt in het verkennen van de mogelijkheden.

 1. Info Bus (Kasem Taha)

Kasem Taha is onder andere betrokken bij het Huis van de Wijk Schollevaar. In die hoedanigheid kwam hij op get idee om met een bus de wijk in te gaan om de drempel naar hulp en informatie zo klein mogelijk te maken. De bedoeling is om met dit Mobiel Informatie Punt (MIP), informatie te geven maar ook om signalen op te pakken en mensen die hulp nodig hebben door te verwijzen. Momenteel wordt er een proef mee gehouden en de indruk wordt gevestigd dat het “begint te lopen”.

Buiten stond de bus opgesteld en belangstellenden konden er een kijkje nemen.

 1. Oeververbinding (Rob Verduijn en Jasper Hooikaas)

Rob en Jasper maken deel uit van het WOP Facinatio en zijn sterk betrokken bij de discussies aangaande een extra Noord-Zuid Oeververbinding. Aanleiding is de enorme verkeersdruk op de Brienenoord corridor en de Algra corridor. Om deze punten te ontlasten zou er een extra Oeververbinding moeten komen. Alleen al de Brienenoordbrug verwerkt dagelijks 237.000 voertuigen. Er is een budget van 650 M€ beschikbaar.

Er waren oorspronkelijk drie opties voor extra oeververbinding:

 1. West variant ten westen van Rotterdam
 2. Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en De Esch
 3. Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard

De plannen zijn weergegeven in een rapport:MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Intussen is de West variant afgevallen. Het zou dus nu gaan tussen de Oost variant en de Oost-Oost variant.

Er zijn intussen informatieavonden geweest in Krimpen, Ridderkerk en Rotterdam. Capelle was oorspronkelijk niet meegenomen in de discussie maar momenteel zit daar beweging in. Nieuwerkerk is ook niet meegenomen, wat wel wenselijk wordt geacht.

Er lijkt bij de deelnemers behalve Rotterdam, een duidelijke voorkeur te bestaan voor de Oost-Oost variant omdat deze het meest tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen. Bij elke variant kunnen trouwens kanttekeningen worden geplaatst. Bij de Oost-Oost variant wordt daadwerkelijk iets gedaan aan het oplossen van verkeersknelpunten maar het zal wel een aanslag betekenen op het milieu. Desalniettemin bestaat nu wel het idee dat Rotterdam sterk gericht is op de Oost variant en er alles aan doet om argumenten te vinden die dat ondersteunen.

Binnen de omliggende gemeenten is nu een “pakt” opgezet van ondernemersverenigingen uit Krimpen, Capelle en Rotterdam om de discussie over MIRT en de te kiezen variant, aan te gaan.

Verder is er een website opgezet waar bewoners een petitie kunnen ondertekenen. www.petities24.com/oeververbinding_oost-oost Het verzoek is gedaan om via sociale media zoveel mogelijk ondertekenaars te krijgen.

Afgelopen week heeft het Capels College van B&W gekozen voor de Oost-Oost-variant, die het meest tegemoet komt aan de belangen van de stad en haar inwoners.

 1. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Peter Bruijnzeels sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Volgende bewonersbijeenkomsten:

Donderdag 26 september 2019               20.00 – 22.00 uur

Donderdag 14 november 2019                20.00 – 22.00 uur

 

E-mail WOP- Oostgaarde: info@wopoostgaarde.nl

 

Nieuwe WOP Leden

28-05-2019  


Meer Nieuws? Bekijk ons archief