WOPs 20 jaar

DeWOP’s jubileren

 

Rond de eeuwwisseling werd in onze stad gekozen voor het model van de wijkoverlegplatforms(WOP).

Een aantal vrijwilligers uit de wijk bemoeide zich in verschillende werkgroepen met specifieke onderwerpen zoals groen, activiteiten, verkeer en buitenruimte.

Uit hun midden werden mensen afgevaardigd naar het Dagelijks Bestuur (DB) van dat WOP.

Kwartaalgewijs werd er een wijkvergadering uitgeschreven, werd deze voorgezeten door de ambtelijke wijkcontactfunctionaris en zaten de zalen bomvol.

 

Missende aansluiting

Gaandeweg verflauwde de wijkaandacht voor deze bijeenkomsten, omdat ze te vaak verheven werden tot een klachtenstroom overkleine zaken, meestal zich afspelend in de buitenruimte.

Dat veranderde snel toen na een aantal jaren tal van zaken anders georganiseerd werd: de lerende organisatie.

 

Invloedrijkere directe participatie

Inmiddels 20 jaren verder bepaalt het wijkbestuur de agenda, zit het wijkbestuur de vergaderingen voor en heeft het wijkbestuur verregaand (on)gevraagd gekwalificeerd adviesrecht gekregen.

De WOP-avonden worden weer beleefd als leuk, betrokken en uiterst informatief. Aan de gemeentelijke en ondersteunende zijde is ook veel veranderd.

Elk WOP heeft nu zijn eigen wijkwethouder en vindt het steun en ondersteuning bij een buurtcoach eneengebiedsregisseur.

Dat de WOP-bijeenkomsten weer veel publiek trekken heeft ook van doen met een andere opzet.

Geen bijeenkomsten meer om te klagen en enkel te vragen, dat is nu op een andere wijze georganiseerd, maar vooral om samen zaken op te pakken.

Er zijn presentaties of specifieke onderwerpen die in de stad, in de wijk of actueel zich voordoen, met leuke korte voordrachten van deskundigen en wijkbewoners.

 

Opgavegericht werken

Ook wordt in dit soort wijkbijeenkomsten verslag gedaan vanuit opgaveteams (OT).

Sinds november 2018 werken op basis van gelijkwaardige participatie wijkpartners zoals Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle, politie, Economisch Netwerk Capelle, Centrum voor Jeugd en Gezin en corporatie Havensteder samen met enkele wijkvertegenwoordigers.

Per wijk wordt gewerkt aan drie tot vijf opgaven, die eindig moeten zijn.

Slagen uitkomsten vanuit de OT’s dan worden ze fysiek gerealiseerd of beleidsmatig geïmplementeerd.

Voorbeelden hiervan zijn eenzaamheidbestrijding onder jong en oud annex ontmoeting, tegengaan schooluitval, aanpak vervuiling buitenruimte, zorg voor goede huisvesting, ontwikkeling recreatiegebied, zorg om omgeving winkelcentrum, etc.

Alle zeven wijken zijn actief.

Veel successen zijn reeds behaald.

Zo zijn er zogeheten Huizen van de Wijk (Schenkel, Schollevaar, Middelwatering, Fascinatio en Oostgaarde) gekomen, is er een Alliantie tegen Eenzaamheid gekomen, is de Wijngaard Sjatoo 010 in aanleg, komt er een prachtig vijvergebied dat buurtcentrum Knop-Op en Dierenweide op de grens van Capelle-West en ’s-Gravenland met elkaar verbindt en volgt in enige mate revisie op parkeerbeleid in enkele wijkdelen.

 

Pandemische invloedop meedoen

Het Coronavirus gooit wat roet in het eten inzake degoed bezochte, levendigeparticipatiebijeenkomsten, die momenteel in kleiner verband digitaal plaatsvinden.

Nagedacht wordt nu over de doorgang van deze vergaderingen, waarbij wel 30 tot 150mensen kunnen aansluiten en meeluisteren, die anders naar de vergadering toegekomen zouden zijn.

Er ligt een uitdaging voor om dit goed te organiseren.

Tijd voor creatieve, waardevolle veranderingen en aanpassingen in omgang en participatie.

Samen sterk, maar met het huiselijk ophokken en niet kunnen bezoeken van directe naasten is duidelijk een onmachtige onbalans blootgelegd.

 

Breder financieel perspectief

Wat verder ook veranderd is, is dat crowdfundingplaatsvindt via de site www.MaakCapelle.nl en er een financieel beroep gedaan kan worden op het Denk en Doe Mee Fonds!

Hiermee kunnen leuke buurtinitiatieven ondersteund worden, waarbij voornamelijk het WOP DB, maar ook Welzijn Capelle, de Van Cappellenstichting en Havensteder naast particulieren en de bewoners zelf kunnen optreden als sponsor van een activiteit.

 

Jubilerend

Dit jaar bestaan de WOP’s 20 jaren, een bijzonder moment.Capelle loopt hierbij vaak voorop, wat betreft de hoeveelheid en diversiteit aan participatievormen.

Dat was ook de reden dat Capelle afgelopen jaar gastheer was van het grote LPB-congres.

Uit heel Nederland kwamenhonderdenburgemeesters, wethouders en wijkmanagers naar dit driedaagse festival van het Landelijk Platform Buurt-en wijkgericht werkenin ‘t Isalatheaterkijken.

Hoe Capelle zoveel moois organiseert rondom de WOP’s, in het hart van de wijken en hun buurtschappen.

 

Op de Capelse maat

Alom inspirerend en bij BiZa (’t Ministerie) wordt nu nagedacht over ‘wijkdragers’, ‘buurtdeals’ met een dito stevige wijkagenda.

Verandering voor stad Capelle aan den IJssel?

Een jubileum in stilte, in een buitengewoon ongemakkelijke periode, waarbij raadsleden en gebiedsregisseurs samen met hun portefeuillewethouder de afgelopen periode kritisch onder de loep zullen nemen.

Juist over die zaken,waar Nederland stilaan warm voor loopt.

Het is dan fijn om te ervaren hoe vol overgave wijkpartners zoals Havensteder en ook steeds meer betrokken huurderszich inzetten voor die algehele leefbaarheid. Capelle aan den IJsselmooie stad, met WOP’senopgaveteams.

Samen sterk, jazeker.

 

Meer info op: www.capelleaandenijssel.nl, www.capelsewijken.nl, www.maakcapelle.nlof denkendoemeefonds@capelleaandenijssel.nl

 

Werner Karsten

Gebiedsregisseur


vorige pagina