Verslag Wop Bewonersbijeenkomst 16 mei 2019

Verslag: Bijeenkomst 16 mei 2019, 20:00 uur
Locatie: De Oosterkerk,


Hoofdthema: Opgavegericht werken, Extra Oeververbinding


Deelnemers:

Bestuursleden: Peter Bruijnzeels, Melanie Mossink, Wil de Vos, Roelof de Jonge, Jay Gayadin, Henk Dekker Gemeente Capelle: Wethouder Marc Wilson (wethouder), Werner Kasten (gebiedsregiseur), José Middelkoop, Astrid Keerveld (buurtcoach) WOP Facinatio: Rob Verduijn en Jasper Hooikaas Overige bewoners: Kasem Taha; Matthijs Frederiks; Dianne Hensen; Lodewijk van Duuren; Stephan de Vries; Janneke Commerreu; Ria Klatten; Jacqueline Troost; Ben Vaartjes; Valentijn Twisk; Doranne Scheenstra; Conny Scheenstra; Marcus Matitaputty; M. Roggeveen; Kees de Jong; Herman Vos; Corine Koers; Ana Costu; Boudewijn Scheenstra
Avondvoorzitter: Peter Bruijnzeels
Notulen: Henk Dekker


Agenda:
1. Opening,
2. Voorstellen Nieuwe WOP-leden
3. Terugkoppeling 21 feb B&W
4. Opgavegericht Werken
5. Huis van de Wijk
6. Info-Bus
7. Oeververbinding
8. Rondvraag en Sluiting
Afsluitend hapje en drankje

 

     1.Opening

Peter Bruijnzeels opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en licht de agenda toe. Ook verwelkomt hij Dorann Scheenstra die met haar instrumentale begeleider voor enige muzikale inkleuring zorgt.

 

 1. Voorstellen Nieuwe WOP-leden

Peter memoreert dat in de afgelopen periode enkele bestuursleden zich hebben teruggetrokken maar dat er ook, na onze oproep, zich enkele kandidaten hebben aangemeld, te weten: Patrick de Boer, Jay Gayadin en Roelof de Jonge. Patrick kon deze avond niet aanwezig zijn maar is bereid om het secretariaat op zich te nemen. Verder stellen Jay en Roelof zich persoonlijk voor aan de aanwezigen. Er zal een verdere taakverdeling binnen het bestuur worden afgesproken.

 1. Terugkoppeling 21 feb B&W (Werner Kasten)

Op 21 februari heeft er in de wijk (Tweemaster) een bijeenkomst plaatsgevonden met Burgemeester en Wethouder om een beeld te krijgen van wat de wijk Oostgaarde typeert en bewoners bezig houdt.

Enkele punten die naar voren kwamen:

ð      Meer dan 50% van de opmerkingen waren gerelateerd aan de openbare ruimte

ð      Relatie met de Molukse buurt

ð      Verkeersgedrag

De gemeente is voornemens om een terugkoppeling te geven naar de wijk.

Verder gaat José Middelkoop kort in op het punt “openbare ruimte”. Daarin memoreert hij twee opvallende punten:

ð      De Couwenhoek. Hierop zal teruggekomen worden wanneer deze buurt zijn voltooiing nadert.

ð      Handhaving. Er wordt ingezet op meer zichtbaarheid in de wijk. Met name zwerfafval en hondenpoep zijn zaken waar veel ergernis over is.

Peter Bruijnzeels memoreert nog dat er vorig jaar 80.000 bloembollen zijn geplant en dit in de komende jaren zal worden uitgebreid. We kunnen nu al genieten van de bloeiende narcissen en dat zal dan dus in de toekomst het aanzien van de wijk alleen maar verbeteren.

 1. Opgave gericht werken. (Werner Kasten)

Werner gaat kort in op dit onderwerp. Het is de bedoeling dat de aandacht en energie gefocust gaat worden op enkele onderwerpen die door de wijk als belangrijk worden gekwalificeerd. Vooralsnog zijn er drie punten als eerste naar voren gekomen:

 1. Zorg voor de buitenruimte
 2. Eenzaamheid
 3. Jeugd

Er is inmiddels één sessie geweest met een aantal betrokkenen om de punten verder uit te diepen. Zo gauw er vorderingen te melden zijn zullen deze naar de wijk worden teruggekoppeld.


     5.Huis van de Wijk.

In enkele wijken kennen we een zogenaamd “huis van de Wijk”, in feite een plek waar mensen regelmatig terecht kunnen en daarmee een mogelijkheid om iets bij te dragen aan bestrijding van eenzaamheid. Feitelijk had Oostgaarde al een dergelijke faciliteit in de Trefterp doch die is een aantal jaren geleden opgeheven. Toch lijkt er behoefte te bestaan aan een dergelijke voorziening. Er is intussen een start gemaakt in het verkennen van de mogelijkheden.

 1. Info Bus (Kasem Taha)

Kasem Taha is onder andere betrokken bij het Huis van de Wijk Schollevaar. In die hoedanigheid kwam hij op get idee om met een bus de wijk in te gaan om de drempel naar hulp en informatie zo klein mogelijk te maken. De bedoeling is om met dit Mobiel Informatie Punt (MIP), informatie te geven maar ook om signalen op te pakken en mensen die hulp nodig hebben door te verwijzen. Momenteel wordt er een proef mee gehouden en de indruk wordt gevestigd dat het “begint te lopen”.

Buiten stond de bus opgesteld en belangstellenden konden er een kijkje nemen.

 1. Oeververbinding (Rob Verduijn en Jasper Hooikaas)

Rob en Jasper maken deel uit van het WOP Facinatio en zijn sterk betrokken bij de discussies aangaande een extra Noord-Zuid Oeververbinding. Aanleiding is de enorme verkeersdruk op de Brienenoord corridor en de Algra corridor. Om deze punten te ontlasten zou er een extra Oeververbinding moeten komen. Alleen al de Brienenoordbrug verwerkt dagelijks 237.000 voertuigen. Er is een budget van 650 M€ beschikbaar.

Er waren oorspronkelijk drie opties voor extra oeververbinding:

 1. West variant ten westen van Rotterdam
 2. Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en De Esch
 3. Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard

De plannen zijn weergegeven in een rapport:MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Intussen is de West variant afgevallen. Het zou dus nu gaan tussen de Oost variant en de Oost-Oost variant.

Er zijn intussen informatieavonden geweest in Krimpen, Ridderkerk en Rotterdam. Capelle was oorspronkelijk niet meegenomen in de discussie maar momenteel zit daar beweging in. Nieuwerkerk is ook niet meegenomen, wat wel wenselijk wordt geacht.

Er lijkt bij de deelnemers behalve Rotterdam, een duidelijke voorkeur te bestaan voor de Oost-Oost variant omdat deze het meest tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen. Bij elke variant kunnen trouwens kanttekeningen worden geplaatst. Bij de Oost-Oost variant wordt daadwerkelijk iets gedaan aan het oplossen van verkeersknelpunten maar het zal wel een aanslag betekenen op het milieu. Desalniettemin bestaat nu wel het idee dat Rotterdam sterk gericht is op de Oost variant en er alles aan doet om argumenten te vinden die dat ondersteunen.

Binnen de omliggende gemeenten is nu een “pakt” opgezet van ondernemersverenigingen uit Krimpen, Capelle en Rotterdam om de discussie over MIRT en de te kiezen variant, aan te gaan.

Verder is er een website opgezet waar bewoners een petitie kunnen ondertekenen. www.petities24.com/oeververbinding_oost-oost Het verzoek is gedaan om via sociale media zoveel mogelijk ondertekenaars te krijgen.

Afgelopen week heeft het Capels College van B&W gekozen voor de Oost-Oost-variant, die het meest tegemoet komt aan de belangen van de stad en haar inwoners.

 1. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Peter Bruijnzeels sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Volgende bewonersbijeenkomsten:

Donderdag 26 september 2019               20.00 – 22.00 uur

Donderdag 14 november 2019                20.00 – 22.00 uur

 

E-mail WOP- Oostgaarde: info@wopoostgaarde.nl

 

Nieuwe WOP Leden


vorige pagina