Uitnodiging bewonersbijeenkomst 20-09-2023

Conceptnotulen WOP Oostgaarde

 

Datum

Aanvangstijd

Opgesteld door

Woensdag 31 mei 2022

19.30 uur

Daniëlle Mares

Plaats van bespreking

 

(Emma Handson B.V.)

Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5b

 

 

 

Aanwezig

Melanie Mossink          Voorzitter

Peter Bruijnzeels          Penningmeester / vicevoorzitter/ woordvoerder

Sarah Lownds              Bestuurslid

Salomon Haile              Stadsmarinier

Natalja Karsten            Gebiedsregisseur gemeente Capelle aan den IJssel

Kam Yin Klop Tan        Gebiedsregisseur gemeente Capelle aan den IJssel

Gert‑Jan Kroon            Jongerencoach

Remco Moet                Jongerencoach

Marc Wilson                 Wijkwethouder (agendapunt 2)

Marco Rook                 Projectleider De Terp

Iris Willems                  Beleidsadviseur Veiligheid

 

In totaal 30 personen aanwezig, inclusief WOP, SOT en gemeente.

 

Afwezig                      Astrid Keerveld, Iris Willems, Marianne de Koning

 

 

 1.       Opening

Peter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet alle bewoners en geïnteresseerden van harte welkom.

 

 1.       Wijkwethouder Marc Wilson

Marc heet de aanwezigen namens de gemeente welkom. Hij is een gedeelte van de avond beschikbaar voor vragen van de aanwezigen. Hij is eveneens via e‑mail bereikbaar.

 

 1.       Mededelingen

De vergaderingen van WOP Oostgaarde zijn gepland op 20 september 2023 en 15 november 2023.

 

 1.       Notulen van de vergadering op 22 februari 2023

De notulen zijn voorafgaand aan de vergadering uitgedeeld en worden paginagewijs doorgenomen.

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

 

 1.       Jongerenactiviteiten Oostgaarde Remco Moet, de Plint, Schermerhoek, De Diepen Hub

Remco Moet en Gert‑Jan Kroon zijn vanuit het jongerenwerk Capelle (JWC) aanwezig. Zij geven een toelichting op hun werkzaamheden als jongerencoach in de buurt:

-        JWC heeft een locatie in de Plint. Om de week op dinsdag is er een jongereninloop van 19.00 tot 21.00 uur. Op dinsdagmiddag is er een tienerinloop voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De ene week is de inloop voor meisjes en de andere week voor jongens. Bij het gebruik van social media worden de tieners bewust gemaakt van de negatieve impact die het gebruik van social media kan hebben.

-        JWC organiseert diverse activiteiten. Op zondag 3 juni 2023 vanaf 13.00 uur organiseert JWC een voetbaltoernooi. 30 mei 2023 organiseerde JWC een training Ondernemen.

-        JWC heeft samen met ondernemers de winkelwagentjesactie georganiseerd. Deze verloopt goed. Jongeren helpen mee de rondzwervende winkelwagentjes terug te brengen naar de winkels. Dit levert positieve reacties op. Het vraagt een lange adem om het probleem op te lossen. Mensen zetten vaak een winkelwagentje niet op de goed plek terug. Peter geeft aan dat de plekken waar de winkelwagentjes moeten worden neergezet, niet erg opvallen. Mogelijk dat door het plaatsen van borden kan worden aangegeven waar de lege winkelwagentjes moeten worden geplaatst.

-        Wanneer er sprake is van overlast, gaan de jongerencoaches met de jongeren in gesprek. Zij proberen de hulpvragen van de jongeren te achterhalen en zo mogelijk een oplossing te bieden.

-        Bewoners worden uitgenodigd aandachtspunten met betrekking tot jongeren, zowel positief als negatief, te melden.

-        Het project Ouderkamer on tour richt zich op de ouders van de kinderen in buurten. Door een koffiemoment te organiseren, kunnen signalen uit de buurt worden opgehaald.

-        Het jeugdoverleg is hervat. Met 17 partners worden activiteiten ontwikkeld naar aanleiding van signalen in de buurt. Drillrap vormt een probleem in de buurt. Voor de groepen 7 wordt een aanpak ontwikkeld om jongeren vroeg bewust te maken van de negatieve gevolgen van drillrap.

-        In juli 2023 wordt Campus Capelle georganiseerd. Het thema is dit jaar natuur. Gedurende vier dagen worden workshops georganiseerd. Maximaal 15 kinderen uit de buurt kunnen hieraan gratis meedoen. Per school worden vier of vijf deelnemers gezocht.

 

 1.       Gebiedsregisseur Natalja Karsten, voorstellen nieuwe gebiedsregisseur Kam Yin Klop Tan

Natalja vertrekt als gebiedsregisseur. Kam Yin Klop Tan volgt haar op.

Een gebiedsregisseur heeft een helicopterview en kan verbindingen leggen tussen de wijk en het bestuur, tussen wijken onderling en binnen projecten. De gebiedsregisseur geeft advies aan de wethouders over de aanpak van problemen in de wijken. Natalja geeft aan dat Oostgaarde een mooie wijk is met veel betrokken bewoners en wijkpartners. Deze weten elkaar steeds beter te vinden, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan. Kam Yin licht toe dat zij sinds drie weken gebiedsregisseur is voor Oostgaarde en voor Wateringen. Zij heeft met diverse partners en organisaties kennisgemaakt en is heel positief over de vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk. Zij draagt graag bij aan het versterken van de verbindingen in de wijk.

 

 1.       Voortgang omgeving De Terp Salomon Haile, Marco Rook, Iris Willems

Salomon geeft een toelichting op de voortgang in de ontwikkeling van de omgeving De Terp: Het bovendek van de parkeergarage is schoongespoten. Op korte termijn wordt betere verlichting aangebracht. De bewoners worden hierover per brief geïnformeerd. Op de langere termijn wordt de garage helemaal opgeknapt. De actieve en de stille Vereniging van Eigenaren (VvE) worden samengevoegd en geactiveerd.

Salomon geeft aan dat de verbetering van de kwaliteit van het loopdek wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het hele gebied. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar alle verbeteringen die nodig zijn en de kosten die hiermee gepaard gaan. Haverstede is bereid de verbeteringen voor de eigen onderdelen op zich te nemen. Het samenvoegen van de twee bewonersverenigingen verliep moeizaam, omdat het een vereniging voor huurders en een VvE betrof. De akte van oprichting voor de nieuwe VvE is in concept gereed. Wanneer de nieuwe VvE is opgestart, wordt geld verzameld om een aantal verbeteringen door te voeren.

 

Iris geeft een toelichting over de activiteiten van werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) de Terp. In de werkgroep zijn onder meer ondernemers, de winkeliersvereniging, de winkelcentrummanager, de stadsmarinier, de politie, de brandweer, handhaving, economische zaken, de woningbouwvereniging, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Platform Veilig Ondernemen (PVO) vertegenwoordigd. Het CCV en het PVO helpen bij het maken van veiligheidsanalyses. Het doel is de veiligheid en de veiligheidsbeleving rond de Terp te vergroten.

De werkgroep houdt vier bijeenkomsten per jaar. Ook heeft er overdag en in de avond een schouw plaatsgevonden. Er is een veiligheidsanalyse gemaakt en een enquête onder ondernemers gehouden. Alle verbeterpunten zijn opgenomen in een matrix. Indien deze binnen een jaar zijn afgerond, wordt de vierde ster van het KVO uitgereikt. Iris laat diverse signalen zien die door de werkgroep zijn opgepakt naar aanleiding van de schouw die heeft plaatsgevonden. Het gaat onder meer over een container op een vreemde plek, winkelwagentjes die rondzwerven, een vuile plek in de openbare ruimte, stickers op ramen waardoor het zicht naar binnen wordt belemmerd en afval op de verkeerde plek. Aan alle signalen is een actie gekoppeld. Bij een volgende schouw wordt gecontroleerd of het probleem is opgelost.

 

Vanwege de afwezigheid van Marianne de Koning geeft Salomon een toelichting op de Verbindingskamer. Marianne gaat met een bloemetje bij bewoners van de wijk langs om te achterhalen welke behoeften zij hebben waaraan de Verbindingskamer een bijdrage kan leveren. De wijk is hiervoor verdeeld in vier buurten. In buurt 1, Damsterdiep, Springersdiep en Boterdiep, zijn twee bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. De vijftien bewoners die aanwezig waren, hebben hun zorgen kunnen uiten. Via wijkbeheer en de woonconsulent worden problemen opgelost.

Peter geeft de contactgegevens van de Verbindingskamer na de vergadering door aan belangstellenden. Marianne de Koning is in totaal een jaar werkzaam voor de Verbindingskamer. Zij is nu vijf maanden actief. In de toekomst is zij aanwezig bij het WOP‑overleg.

In buurt 2 is een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd. Een tweede bijeenkomst is gepland. Er wordt een zomerbarbecue voor buurt 1 en buurt 2 georganiseerd, om deze meer met elkaar te verbinden. In buurt 3 en 4 moeten de activiteiten nog worden gepland.

 

Salomon introduceert de nieuwe wijkhandhaver Kena Hendriks. Zij is sinds augustus 2022 werkzaam bij team handhaving. Kena stelt zichzelf kort voor. Er is een vacature voor de wijkagent.

 

 1.       Welzijn, De Plint (activiteiten) Astrid Keerveld

Vanwege de afwezigheid van Astrid Keerveld licht Remco de activiteiten toe.

-         Op 17 juni 2023 vindt de zomerbraderie plaats. Er zijn gratis kraampjes beschikbaar.

-         In de wijkwinkel in De Plint is op maandag en woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur ondersteuning aanwezig voor administratieve zaken, zoals de belastingaangifte. Bij gecompliceerde vragen is het nodig vooraf een afspraak te maken. Op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur is de budgetcoach aanwezig.

 

 1.       WOP Oostgaarde schouw diverse buurten, Sarah Lownds

Sarah geeft een toelichting op de schouwen die door WOP Oostgaarde zijn gehouden samen met de gemeente. Er zijn schouwen geweest in vier wijken. De Hoeken en de Diepenbuurt worden voorlopig buiten het schouwen gelaten, omdat in deze wijken de nodige ontwikkelingen gaande zijn die eerst worden afgerond. Tijdens de schouwen worden alle opvallende punten genoteerd. De wijkregisseur zorgt dat binnen de gemeente zaken worden opgepakt. Sarah geeft aan dat bewoners punten via de e‑mail kunnen doorgeven. Deze kunnen bij een volgende schouw worden meegenomen. Marc de Vries van de gemeente Capelle aan den IJssel licht toe dat de gemeente een melddesk heeft waar bewoners klachten over de woonomgeving kunnen doorgeven. Onder meer via de app Beter buiten, via de gemeenteapp en telefonisch komen de klachten bij de melddesk binnen. Deze klachten worden geregistreerd. De gemeente onderneemt binnen twee weken actie om het probleem op te lossen. Mensen ontvangen een terugkoppeling over de afhandeling van de klacht, indien zij hebben aangegeven dat ze dat willen.

Peter licht toe dat het schouwen door WOP Oostgaarde is ingesteld, omdat het een laagdrempelige manier is om met mensen in gesprek te raken over problemen in de woonomgeving. Het is een persoonlijke aanpak die aanvullend is op de mogelijkheid om digitaal klachten te melden.

 

 1.    Huis van de Wijk Oostgaarde activiteiten

Peter licht de activiteiten toe die vanuit het Huis van de Wijk Oostgaarde worden georganiseerd:

-        17 juni 2023 is een braderie. Er zijn nog enkele gratis kramen beschikbaar.

-        In de even weken op donderdag kunnen wijkbewoners zich aanmelden voor een gratis maaltijd in het Huis van de Wijk Oostgaarde: huisvandewijkoostgaarde@linie5.nl

-        Op dinsdag‑ en donderdagochtend is er een koffieochtend. In september 2023 is er aansluitend een lunch op donderdag. Daarvoor op de dinsdag

-        Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er Ontmoet Capelle Doet.

-        Op donderdagochtend heeft de gebiedsregisseur spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

-        Op vrijdagmiddag is er het Praathuus.

-        Er wordt een computercursus voor senioren georganiseerd. Af en toe is er een bingoavond.

-        Wijkbewoners kunnen zelf activiteiten organiseren in het Huis van de Wijk Oostgaarde. Er is een middag en een avond in de week ruimte beschikbaar.

 

 1.    Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 1.    Sluiting

Peter dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng tijdens de vergadering. Hij sluit de vergadering om 20.45 uur.

 

 1.    Volgende bijeenkomst: de datums worden nog nader bekend gemaakt

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 20 september 2023 en 15 november 2023. De aanvang is 19.30 uur.

 


vorige pagina