Stichting Natuurvrienden Nov-2020

Voortgang Schollebosproject en voorzichtig optimisme

Afgelopen dinsdag ruim 4 uur door Schollebos gebanjerd met ons SNC-bestuur, vertegenwoordigster Bomenstichting, gemeenteambtenaar (Groen) en 2 ecologen van ingehuurd bureau Kragten.

Een beetje herhaling, want vorige ecoloog van bureau Kragten, waarmee wij dit eerder hadden gedaan is daar weg. Doel was om inzichten te krijgen in de uitvoering van de door gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Schollebos. Daartoe zijn 2 grote bospercelen als proefobject aangewezen, die wij dus die dag gezamenlijk hebben geïnspecteerd en bediscussieerd. Uit de bevindingen en conclusies zal een basis worden ontwikkeld voor de aanpak van alle andere bosgedeeltes met aanpassingen afhankelijk van bodemsamenstelling en grondwaterstand. Er zullen veel bomen worden gekapt (ziek, dood, weinig overlevingskansen en wegens omgevingsgevaar). Maar geen grootschalige kaalkap en herplant met andere boomsoorten en struiken die beter bestand zijn tegen de hoge grondwaterstand en klimaatopwarming. Creëren van meer biodiversiteit, behoud van bestaande natuur- en esthetische/recreatieve waardes zijn daarbij leidraad. Bomen kappen doet altijd zeer, maar om het Schollebos ook voor de toekomst als een mooi natuurlijk parkbos te behouden zijn drastische maatregelen wel noodzakelijk. Het bomenbestand in de bosdelen is echt belabberd: zonder ingrepen zal het juist alleen maar minder worden. SNC heeft benadrukt dat de toekomstige werkzaamheden niet ten koste mag gaan van de flora langs bospaden (o.a. Daslook). SNC werkt intensief samen met gemeente om dit tot een succes te maken. 

Binnen 2 weken gaat SNC met vrijwilligers in de Vlindertuin zo’n 100 vaste planten en bloembollen planten. In komend voorjaar komt nog eens zo’n aantal erbij. Samenstelling van soorten door SNC, gemeente heeft besteld en betaald.

In Schollebos zijn de “ruige grasgazons” nu voor de 2e keer gemaaid. Het maaisel werd afgevoerd (dit om uiteindelijk de grond te verschralen, waardoor de biodiversiteit zal toenemen). De afspraken tussen SNC en gemeente zijn globaal gevolgd (waar wel en waar niet maaien, e.d.).

Ook het maairegime van rietkragen lijkt te verbeteren na klachten hierover van SNC. Eerder vastgesteld en met SNC afgesproken was in een cyclus van 3 jaar elk jaar 1/3e deel te maaien. In de praktijk klopte dit niet (eerder een 2 jaarlijkse cyclus van de helft en dan ook nog rücksichtslos in een keer grote rietbestanden). Riet moet regelmatig worden teruggezet om verlanding te voorkomen en de kwaliteit van het riet te behouden. Echter oud riet is belangrijk voor rietbroeders als Kleine Karekiet. Kortom: ecologisch maatwerk noodzakelijk. Probleem is dat het rietbeheer in water behoort tot Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Landriet (riet op de droge oever) is weer pakkie an voor gemeente. Om dubbel werk te voorkomen worden tussen deze 2 partijen vaak afspraken gemaakt om 1 partij deze werkzaamheden te laten uitvoeren (uiteraard met verdeling van de kosten). HHSK is qua bestuurlijke hiërarchie de meerdere van gemeentes. SNC dringt daarom aan om de samenwerking tussen gemeente en HHSK te stimuleren om ecologisch beheer te versterken. 

Rode Kelkzwam (Sarcoscypha coccinea). Vorige week al te bewonderen voor oplettende ogen. Normaliter pas vanaf half januari op enkele plaatsen in Schollebos te zien. Zeldzaam. Deze waren nog jonge exemplaren (1-1,5 cm) op oude, verteerde takkenril.

 

 

 

 

Echte Honingzwam (Armillaria mellea). Kwam vorige week deze beeldschone compositie tegen langs Nieuwerkerkse Tocht. Een parasitaire paddenstoel: bomen die worden aangetast gaan uiteindelijk dood! Hier op een boomstobbe, dus die boom was al dood en omgezaagd (kip of ei??). Is algemeen.

 

 


vorige pagina