Verslag buurtbijeenkomsten 29 november 2018

1. Opening
Peter Bruijnzeels opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Het
thema van de avond is Veiligheid. Voordat dit thema wordt opgepakt geeft hij
het woord aan Wethouder Marc Wilson.


2. Mededeling Wethouder Wilson.
Wethouder Marc Wilson richt zich tot één van de aanwezigen, namelijk Marian
van Leeuwen. Het is namelijk 10 jaar geleden dat zij startte met De Garage. Men
kan daar spullen brengen en voor een klein bedrag kopen. Doel om mensen naar
buiten te krijgen. Al 10 jaar is het daar gezellig. ’s Zomers mist zij echter een
parasol om mensen te kunnen ontvangen die, al of niet met rolstoel, niet in de
zon mogen. De wethouder biedt haar namens de gemeente een parasol met voet
aan. Daarnaast maakt hij bekend dat de gemeente haar waardering wil uiten
door Marian het Capels Compliment aan te bieden bestaande uit een oorkonde
en een beeldje. Ook krijgt zij een mooie bos bloemen.


3. Politie en Veiligheid (Piet van de Wetering)
Piet is wijkagent van het gebied Oostgaarde Noord. Hij geeft een korte
toelichting over de verdeling van Oostgaarde over twee wijkagenten.
Twee van de meest actuele veiligheidsaspecten zijn woninginbraken en
verkeersveiligheid. In deze presentatie wordt met name aandacht gegeven aan
woninginbraken. Uitgangspunt is dat het delict al gepleegd is en de dader al
gevlogen als de politie betrokken wordt. Met andere woorden dat de politie “aan
achterzijde van het probleem” zit. Vraag is hoe dit kan worden verbeterd. De
politie maakt daartoe gebruik van het registratiesysteem KAS waarbij op
statistische basis een voorzichtige voorspelling kan worden gedaan over de kans
dat een gebied gevoelig wordt voor inbraken. Op grond daarvan zal zij in zo’n
gebied vaker surveilleren met name in de periode van donkere dagen. Een
dergelijk systeem is echter sterk afhankelijk van gegevens die bewoners
aanleveren. Een hulpmiddel daarbij is Burgernet.
Er worden een aantal tips gegeven om de kans op inbraken te verkleinen.
Bij het verlaten van de woning verlichting aan
Verlichting in de tuinen en achterpaden
Begroeiing laag bij ramen en deuren
Laat geen waardevolle goederen achter in het zicht
Klim voorwerpen opruimen / vastzetten
Geen adreslabels aan sleutels of sleutels verstoppen in de tuin
112 daar vang je boeven mee
Uit de bewoners komt de vraag in hoeverre camera’s kunnen worden gebruikt.
Enerzijds als preventief middel en anderzijds als registratie van daders.
Voor wat betreft de preventieve werking bestaan twijfels. Het zou van invloed
kunnen zijn maar daders zullen meestal een grote capuchon over het hoofd
trekken en dus toch niet herkenbaar zijn. Maar vaak kunnen gedragingen en
vluchtroutes worden afgeleid en toch aanknopingspunten bieden.
Mogen camera’s worden gebruikt door particulieren?
Op privé terrein mogen altijd camera’s worden gebruikt. Men mag echter geen
openbare ruimte “bespieden”. Er ligt echter nog een flink grijs gebied. Als je een

privé gebied observeert en er zit “toevallig” ook nog een stuk openbare ruimte
bij, dan mag dat. Aanmelden van de camera bij de politie is altijd wenselijk.
Is er een ontwikkeling in aantal inbraken?
Er is sprake van een lichte afname.
Peter Bruijnzeels maakt daarbij nog de opmerking dat logisch nadenken al veel
leed kan worden voorkomen. Hij wijst daarbij op het inschakelen van verlichting
in en om het huis en het weghalen van post bij de voordeur of uit brievenbussen.
Ton Schuring wijst nog op het bestaan van de app “WaakSamen” waarbij hij
onderstreept dat het dan noodzakelijk is dat de gemeente zich aansluit.
Momenteel heerst het gevoel dat er weinig mee wordt gedaan.
Cynthia Schouwstra (politie) meldt nog dat de politie elke woensdag spreekuur
houdt in de Purmerhoek. Voor urgente zaken kan altijd worden gebeld met 112
en voor niet urgente zaken met 0900-8844.


4. Handhaving en Veiligheid.
Rocky Emmen geeft een korte toelichting op de taakverdeling van Handhaving
binnen Oostgaarde. Er zijn in totaal 13 personen in dienst bij Handhaving, ieder
met een eigen specifiek werkgebied. Rocky heeft als werkgebied Oostgaarde
Noord terwijl Moniek Brinkman zich richt op Oostgaarde Zuid. Verder is
momenteel één lid van het Team Handhaving vrijgemaakt als vuurwerk specialist
te weten Damien van der Velde.
Handhaving zet vooral in op voorkoming van overlast. Daaronder vallen
verkeersoverlast, overlast door roken of blowen in trappenhuizen, andere
vormen van overlast en in deze periode met name overlast door vuurwerk.
De term “overlast” is lastig eenduidig te definiëren maar in principe wordt er
gereageerd op klachten van bewoners.
Damien van der Velde gaat als vuurwerkspecialist nog in op de vuurwerk
problematiek. Hij werkt daarin nauw samen met de Politie. Hij zet vooral in op
opsporing in plaats van overlast. Door opsporing kan namelijk veel overlast
worden voorkomen. Het dringende verzoek aan bewoners is om hard
knalvuurwerk te melden. Ook als er vermoeden bestaat dat ergens geschoven
wordt met vuurwerk. Het gaat om de veiligheid van iedereen.
Opgemerkt wordt dat soms moeilijk waar te nemen is waar knallen vandaan
komen door het echo effect tussen hoge gebouwen.
Meldingen kunnen worden gedaan bij
handhaving@capelleaandenijssel.nl of
vuurwerkoverlast@capelleaandenijssel.nl . Het telefoonnummer van handhaving
is 010 2848111
Van één van de bewoners komt de vraag waar informatie te vinden is over
buurtpreventie in Capelle aan den IJssel.
Het antwoord is dat de gemeente werkt aan een centrale webpagina met
gegevens.


5. Bureau HALT.
Josine van Dongen geeft een korte inleiding over bureau HALT. Aan jongeren die
dreigen te vervallen in ontoelaatbaar gedrag kan bureau HALT een soort straf
opleggen. De politie kan onder anderen jongeren doorverwijzen naar HALT die
taak- of leerstraffen kan opleggen van 5 tot 20 uur. De gestraften krijgen daarbij
begeleiding van ouders of anderen.


6. Stadsmarinier
Roger Elfert geeft een korte beschouwing over de taak van een stadsmarinier.
Feitelijk vormt de stadsmarinier een contactpunt voor complexe problemen waar
meerdere instanties bij betrokken moeten worden. Zo heeft de stadsmarinier
contact met de gemeente, met handhaving, met Welzijn Capelle, met de
gebiedsregiseur, met jongerenwerkers, met politie, met buurtwerkers en meer.
Hij gaat in op enkele voorbeelden zoals het trainen van senioren in weerbaarheid
en het handelen in geval van verwarde personen.
Momenteel zijn er in het werkgebied rond de 300 personen met psychische
problemen maar er is maar een beperkt aantal plekken om mensen op te nemen.
Mensen met psychische uit hun woning halen is erg lastig, zeker als het eigen
woningen betreft.
Op de vraag van bewoners waar je terecht kunt met vragen luidt het antwoord:
de Gemeente.
De Stadsmarinier is bereikbaar via
stadsmarinier@capelleaandenijssel.nl Er is per
1 januari 2019 een nieuwe stadsmarinier voor Oostgaarde in de persoon van
Corine Koers. Jan-Peter de Vreede blijft wel stadsmarinier maar heeft als
specifiek aandachtsgebieden: jeugd en criminaliteit (Capelle breed)


7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


8. Sluiting
Peter Bruijnzeels sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit om nog even na
te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Volgende bewonersbijeenkomsten:

Donderdag 21-2-2019
Donderdag 16-5-2019
Donderdag 26-9-2019
Donderdag 14-11-2019
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur

 


vorige pagina